skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concurrent prolog : collected papers

Shapiro Ehud Y

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA76.73.P76 C655 1987) - ISBN0262192551 (set);ISBN0262192667 (v. 1);ISBN0262192675 (v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...