skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles of constraint programming

Apt Krzysztof R.

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. - (005.1 APT 2003) - ISBN0521825830 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...