skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling in event-b : system and software engineering

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - (004.015 ABR 2010) - ISBN0-521-89556-1;ISBN1-107-21204-9;ISBN9786612631436;ISBN0-511-72881-6;ISBN1-139-19588-3;ISBN0-511-72976-6;ISBN0-511-72505-1;ISBN1-139-63779-7;ISBN1-282-63143-8;ISBN0-511-72786-0;ISBN0-511-72647-3

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...