skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Nguyễn Phương Chung; Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 NG-C 2007)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...