skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building expert systems : a tutorial

Martin J.; Oxman S

New Jersey : Prentice Hall, 1988 - (004.67 MAR 1988) - ISBN0130862401;ISBN9780130862402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...