skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reliability, survivability and quality of large scale telecommunications systems

Stavroulakis Peter

West Sussex, England : Wiley, c2003. - (TK5102.84 .Q35 2003) - ISBN0470847700

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...