skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information storage and retrieval systems : theory and implementation

Kowalski Gerald; Maybury Mark T; Kowalski Gerald

Boston, MA : Kluwer Academic, c2000. - (005.74 KOW 2000) - ISBN0792379241 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...