skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating the customer-driven library : building on the bookstore model

Woodward Jeannette A.

Chicago : American Library Association, 2005. - (021.7 WOO 2005) - ISBN0838908888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...