skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The IT value network : from IT investment to stakeholder value

Read Tony J.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2009. - (004.068 REA 2009) - ISBN9780470422793 (cloth);ISBN0470422793 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...