skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Essentials of contemporary advertising

Arens William F.; Schaefer David H

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2007 - (659.1 ARE 2007) - ISBN0073136662 (alk. paper);ISBN9780073136660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...