skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epidemiology of candidemia in patients with hematologic malignancies and solid tumours in Brazil

Bergamasco, M. D. ; Garnica, M. ; Colombo, A. L. ; Nucci, M.

Mycoses, May 2013, Vol.56(3), pp.256-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7407 ; E-ISSN: 1439-0507 ; DOI: 10.1111/myc.12013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...