skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge-Based Country Programs: An Evaluation of World Bank Group Experience

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 978-1-4648-0223-2 ; E-ISBN: 978-1-4648-0226-3 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0223-2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...