skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, August 1993, Vol.44(7), pp.413-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199308)44:7<413::AID-ASI7>3.0.CO;2-D

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...