skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration and Receiving Communities: The Utility of Threats and Emotions in Predicting Action Tendencies toward Refugees, Asylum‐Seekers and Economic Migrants

Abeywickrama, R. S. ; Laham, S. M. ; Crone, D. L.

Journal of Social Issues, December 2018, Vol.74(4), pp.756-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4537 ; E-ISSN: 1540-4560 ; DOI: 10.1111/josi.12297

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...