skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economic Nationalism in Mergers and Acquisitions

Serdar Dinc, I. ; Erel, Isil

Journal of Finance, December 2013, Vol.68(6), pp.2471-2514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082 ; E-ISSN: 1540-6261 ; DOI: 10.1111/jofi.12086

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...