skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physical and Mental Health of Transgender Older Adults: An At-Risk and Underserved Population

Fredriksen - Goldsen, Karen I ; Cook - Daniels, Loree ; Kim, Hyun - Jun ; Erosheva, Elena A ; Emlet, Charles A ; Hoy - Ellis, Charles P ; Goldsen, Jayn ; Muraco, Anna

The Gerontologist, 2014, Vol. 54(3), pp.488-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9013 ; E-ISSN: 1758-5341 ; DOI: 10.1093/geront/gnt021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...