skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From antisocial behavior to violence: a model for the amplifying role of coercive joining in adolescent friendships

Van Ryzin, Mark J. ; Dishion, Thomas J.

Journal of Child Psychology and Psychiatry, June 2013, Vol.54(6), pp.661-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/jcpp.12017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...