skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Irrigation technology adoption and its implication for water conservation in the Texas High Plains: a real options approach

Seo, Sangtaek ; Segarra, Eduardo ; Mitchell, Paul D. ; Leatham, David J.

Agricultural Economics, January 2008, Vol.38(1), pp.47-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2007.00280.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...