skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“Life Is Not for Sale!”: Confronting Free Trade and Intellectual Property in Costa Rica

Pearson, Thomas W.

American Anthropologist, March 2013, Vol.115(1), pp.58-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/j.1548-1433.2012.01535.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...