skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“There Was No Plan”: An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, November 2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...