skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Further experiments on the quantum oscillations in the transport properties of aluminum

Fletcher, R.

Physical Review B, 12/1983, Vol.28(12), pp.6670-6676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.28.6670

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...