skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession

Jensen, Lotte ; Corporaal, Marguerite

Journal for Eighteenth‐Century Studies, September 2016, Vol.39(3), pp.377-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-0194 ; E-ISSN: 1754-0208 ; DOI: 10.1111/1754-0208.12338

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...