skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gateway vectors for the production of combinatorially‐tagged His 6 ‐MBP fusion proteins in the cytoplasm and periplasm of Escherichia coli

Nallamsetty, Sreedevi ; Austin, Brian P. ; Penrose, Kerri J. ; Waugh, David S.

Protein Science, December 2005, Vol.14(12), pp.2964-2971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-8368 ; E-ISSN: 1469-896X ; DOI: 10.1110/ps.051718605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...