skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X‐ray diffraction analysis of macrophage growth locus A (MglA) protein from Francisella tularensis

Subburaman, Priadarsini ; Austin, Brian P. ; Shaw, Gary X. ; Waugh, David S. ; Ji, Xinhua

Acta Crystallographica Section F, 01 May 2010, Vol.66(5), pp.554-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-3091 ; E-ISSN: 1744-3091 ; DOI: 10.1107/S1744309110009711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...