skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulation studies for the detection of changes in broadband albedo and shortwave nadir reflectance spectra under a climate change scenario

Feldman, Daniel R. ; Algieri, Chris A. ; Collins, William D. ; Roberts, Yolanda L. ; Pilewskie, Peter A.

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 27 December 2011, Vol.116(D24), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2011JD016407

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...