skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shortwave broadband black‐sky surface albedo estimation for Arctic sea ice using passive microwave radiometer data

Laine, Vesa ; Manninen, Terhikki ; Riihelä, Aku ; Andersson, Kaj

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 27 August 2011, Vol.116(D16), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2011JD015700

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...