skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta‐analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; K. Teo, Koon ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, December 2005, Vol.7(7), pp.1133-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2005.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...