skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A. T. ; Altman, D. G. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J. ; Bhutta, Z. A.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...