skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

청소년의 도서관 인식 및 정보원 이용에 관한 조사연구

이정미(Jeong-Mee Lee)

한국문헌정보학회지, 2015, Vol.49(3), pp.351-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-598X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...