skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rare‐Earth‐Metal Methyl, Amide, and Imide Complexes Supported by a Superbulky Scorpionate Ligand

Schädle, Dorothea ; Maichle‐Mössmer, Cäcilia ; Schädle, Christoph ; Anwander, Reiner

Chemistry – A European Journal, 07 January 2015, Vol.21(2), pp.662-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201404792

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...