skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NTRK fusion oncogenes in pediatric papillary thyroid carcinoma in northeast United States

Prasad, Manju L. ; Vyas, Monika ; Horne, Matthew J. ; Virk, Renu K. ; Morotti, Raffaella ; Liu, Zongzhi ; Tallini, Giovanni ; Nikiforova, Marina N. ; Christison‐Lagay, Emily R. ; Udelsman, Robert ; Dinauer, Catherine A. ; Nikiforov, Yuri E.

Cancer, 01 April 2016, Vol.122(7), pp.1097-1107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.29887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...