skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: Approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann‐Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, 15 June 2015, Vol.121(12), pp.2053-2062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.29304

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...