skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Noble Metals Can Have Different Effects on Photocatalysis Over Metal–Organic Frameworks (MOFs): A Case Study on M/NH 2 ‐MIL‐125(Ti) (M=Pt and Au

Sun, Dengrong ; Liu, Wenjun ; Fu, Yanghe ; Fang, Zhenxing ; Sun, Fangxiang ; Fu, Xianzhi ; Zhang, Yongfan ; Li, Zhaohui

Chemistry – A European Journal, 14 April 2014, Vol.20(16), pp.4780-4788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201304067

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...