skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile Telecom System Architectures—IMS an Evolution Path Towards IP Convergence

Kasimatis, Panagiotis ; Varla, Dimitra

Handbook of Research on Heterogeneous Next Generation Networking, Chapter 10, pp.197-222

ISBN: 9781605661087 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-108-7.ch010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...