skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetocaloric effect and magnetostructural coupling in Mn0.92Fe0.08CoGe compound

Wang, J. L. ; Shamba, P. ; Hutchison, W. D. ; Gu, Q. F. ; Md Din, M. F. ; Ren, Q. Y. ; Cheng, Z. X. ; Kennedy, S. J. ; Campbell, S. J. ; Dou, S. X.

Magnetocaloric effect and magnetostructural coupling in Mn0.92Fe0.08CoGe compound. Journal of Applied Physics, 117 (17\). 17D103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...