skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acousto-optic couplings in two-dimensional phoxonic crystal cavities

Rolland, Q ; Oudich, M ; El Jallal, S ; Dupont, S ; Pennec, Y ; Gazalet, J ; Kastelik, J.C ; Leveque, G ; Djafari-Rouhani, B

Applied Physics Letters, 2012, Vol.101, pp.061109-1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4744539

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...