skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pushing for speed or scope? Pharmaceutical lobbying and FDA drug review (WITHDRAWN)

Barber Iv, Benjamin ; Diestre, Luis

Academy of Management Proceedings, 08/2018, Vol.2018(1), p.12352

ISSN: 0065-0668 ; E-ISSN: 2151-6561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5465/AMBPP.2018.12352abstract

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...