skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Issue of Land Ownership and Rural Nationalism in the East Central European/ECE/Countries. A Case Study of Hungary

Burger, Anna

European Association of Agricultural Economists>2005 International Congress, August 23-27, 2005, Copenhagen, Denmark, 2005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...