skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some muddles in the models

Schneider, David M.

HAU: Journal of Ethnographic Theory, April 2011, Vol.1(1), pp.451-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20491115 ; DOI: 10.14318/hau1.1.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...