skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corpus des tablettes en cunéiformes alphabetiques (decouvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (Book Review)

Gordon, Cyrus H.

Journal of Near Eastern Studies, 01 January 1966, Vol.25(1), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222968 ; E-ISSN: 15456978 ; DOI: 10.1086/371848

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...