skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can social capital help explain enrolment (or lack thereof) in community-based health insurance?: results of an exploratory mixed methods study from Senegal

Mladovsky, Philipa ; Soors, Werner ; Ndiaye, Pascal ; Ndiaye, Alfred ; Criel, Bart

ISSN: ...

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...