skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supporting the Loewenstein occupational therapy cognitive assessment using distributed user interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Gallud Lazaro, Jose A. ; Altalhi, Abdulrahman H.

Disability and Rehabilitation, 13 February 2017, Vol.39(4), p.389-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.3109/09638288.2014.949354

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...