skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-representation and ethnic minority rights in China

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 03 April 2014, Vol.15(2), p.174-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631369.2014.880588

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...