skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed User Interfaces: Applications and Challenges

Tesoriero, Ricardo ; Lozano, María Dolores

International Journal of Human-Computer Interaction, 11/2012, Vol.28(11), pp.697-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10447318.2012.715048

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...