skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Distributed User Interfaces in Collaborative, Secure, and Privacy-Preserving Software Environments

Bourimi, Mohamed ; Barth, Thomas ; Kesdogan, Dogan ; Abou-Tair, Dhiah El Diehn I. ; Hermann, Fabian ; Thiel, Simon

International Journal of Human-Computer Interaction, 01 November 2012, Vol.28(11), p.748-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2012.715541

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...