skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Formal Modeling and Reconfiguration of User Interfaces for Reduction of Errors in Failure Handling of Complex Systems

Weyers, Benjamin ; Burkolter, Dina ; Luther, Wolfram ; Kluge, Annette

International Journal of Human-Computer Interaction, 01 October 2012, Vol.28(10), p.646-665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2011.654199

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...