skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SIMULATION TOOL WITH ITS EXPERT INTERFACE FOR THE THERMAL DESIGN OF MULTIZONE BUILDINGS

Peuportier, Bruno ; Sommereux, Isabelle Blanc

International Journal of Solar Energy, 01 January 1990, Vol.8(2), p.109-120

ISSN: 0142-5919 ; DOI: 10.1080/01425919008909714

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...