skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvothermal syntheses and optical properties of hexathiostannates containing samarium(III) complexes with different ethylene polyamines

Jin, Qinyan ; Chen, Jiangfang ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Coordination Chemistry, 10 May 2010, Vol.63(9), pp.1492-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8972 ; E-ISSN: 1029-0389 ; DOI: 10.1080/00958972.2010.482666

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...