skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelling the Effects of Immigration on Regional Economic Performance and Wage Distribution: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis of Three European Union Regions

Pouliakas, Konstantinos ; Roberts, Deborah ; Balamou, Eudokia ; Psaltopoulos, Dimitris

Regional Studies, 01 February 2014, Vol.48(2), pp.318-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2011.653332

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...