skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A not so strange silence: Why qualitative researchers should respond critically to the qualitative data archive

Travers, Max

Australian Journal of Social Issues, March 2009, Vol.44(3), pp.273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0157-6321 ; E-ISSN: 1839-4655 ; DOI: 10.1002/j.1839-4655.2009.tb00146.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...